Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2014

jiggy-nigga
2002 a37d
don't trust the b in apt 23 gif
Reposted fromgreendaemon greendaemon viazamulasz zamulasz
jiggy-nigga
jiggy-nigga
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
jiggy-nigga
jiggy-nigga
Jestem taka pijana, a miałam tylko na wejście...
— home, sweet home
7112 8fa4
Reposted fromamatore amatore viaiamnotarobot iamnotarobot
jiggy-nigga
absolutnie każdy w jakimś stopniu jest toksyczny
— Joanna Jankiewicz "TOXIC"
jiggy-nigga
Reposted fromVix Vix viaiamnotarobot iamnotarobot
jiggy-nigga
jiggy-nigga
kim jesteś
i dlaczego nie pozwalasz mi
myśleć o czymkolwiek innym
niż ty (...)
— Maria Goniewicz - Brak
Reposted fromSabela Sabela viaiamnotarobot iamnotarobot
jiggy-nigga
Jeśli bym była szukana, moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz.
— Wisława Szymborska
Reposted fromjoyce-james joyce-james viaiamnotarobot iamnotarobot
jiggy-nigga
jiggy-nigga
jiggy-nigga
A idź w cholerę. Tylko wróć zaraz..
— Monika Sawicka – Serwantka
jiggy-nigga
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
- W. Churchill
jiggy-nigga
To zabawne, jak umysł usiłuje doszukać się sensu w chaosie.
— Dziennik - Chuck Palahniuk
jiggy-nigga
5229 56b0 500
Reposted fromazazel azazel viamadamemonroe madamemonroe
jiggy-nigga
8217 9194
Reposted fromsonaive sonaive viamadamemonroe madamemonroe
jiggy-nigga
3781 7785
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatajfun tajfun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl